Algemene voorwaarden van Stories of life photography, gevestigd aan de Roesterd 28, 5371 MR Ravenstein en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72961066.

 

Januari 2022

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Fotograaf: Stories of life photography, tevens Opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden;
  2. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Fotograaf de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Werkzaamheden;
  3. Werkzaamheden: alle door de Fotograaf ten behoeve van de Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door de Fotograaf zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor de Fotograaf voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen;
  4. Opdracht/Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Fotograaf zich jegens de Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
  5. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaarmaking in de zin van de Auteurswet 1912.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Fotograaf zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voortvloeiende Werkzaamheden.

Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een schriftelijke Overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.

Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Fotograaf hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Artikel 3. Offerte

De Fotograaf doet de Opdrachtgever een vrijblijvend aanbod in de vorm van een offerte. 

Offertes zijn, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen,  10 dagen geldig na datum van verzending door de fotograaf.

Aanvaarding van de offerte geschiedt schriftelijk en vanaf dat moment wordt de offerte een Overeenkomst.

 

Artikel 4. Opdracht

  1. Aanvaarding

Opdrachtgever dient het aanbod bij voorkeur schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat de Fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan worden die werkzaamheden en diensten als aanvaard beschouwd. 

Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de betaling is voldaan.

Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Fotograaf onaanvaardbaar maken.

Na aanvaarding kan de overeenkomst door de Opdrachtgever slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

  1. Uitvoering

Fotograaf voert de Opdracht uit naar beste kunnen, in overeenkomst met de stijl van de Fotograaf.

Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.

Indien de Opdrachtgever een fotoreportage in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, dan dient de Opdrachtgever voor een geschikte vervangende locatie met voldoende natuurlijk licht te zorgen.

Fotograaf selecteert en bewerkt het gemaakte beeldmateriaal naar eigen zienswijze, in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. Deze is te vinden op de website van de Fotograaf. De Opdrachtgever heeft geen invloed op de selectie en bewerking. Foto’s worden niet onbewerkt aan de Opdrachtgever verstrekt.

Het bewerken van het beeldmateriaal door de Opdrachtgever of derden is niet toegestaan. Voor alle foto’s geldt dat ze gebruikt worden zoals de Fotograaf ze bedoeld heeft. In overleg met de Fotograaf kan indien mogelijk een aanpassing  worden gedaan tegen redelijke vergoeding. Deze toestemming kan niet worden afgestaan aan derden. 

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 

Artikel 5. Album

Indien een album is inbegrepen bij de reportage, dan wordt dit naar eigen inzicht door de Fotograaf ontworpen, zonder inmenging van de Opdrachtgever.

Zodra de ontwerpfase in gang is gezet, kan niet meer worden afgezien van afname van het album. 

Het album wordt pas afgedrukt als alle facturen betaald zijn. 

Artikel 6. Cadeaubon

Cadeaubon is geldig tot en met 1 jaar na datum van uitgifte, tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld.

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

 

Artikel 7. Levering

Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

De digitale beelden worden ongeveer 4 weken na de reportage geleverd, tenzij anders overeengekomen. 

RAW bestanden worden niet geleverd, deze blijven ten alle tijden in het bezit van de Fotograaf.

Fotoalbums worden ongeveer 6 weken na het maken van het ontwerp geleverd. De levertijd kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal en drukte bij de albumleverancier. 

 

Artikel 8. Factuur en betaling

Fotograaf zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum of de betaling dient voldaan te zijn voordat de reportage plaatsvindt. 

Indien een opdracht verder dan 3 maanden in de toekomst ligt, dan wordt een aanbetalingsfactuur gestuurd voor 25% van het verschuldigde bedrag. Pas als deze factuur betaald is dan wordt de datum gereserveerd.

Producten worden pas geleverd zodra er volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Het is niet toegestaan om het fotografisch werk op welke wijze dan ook te gebruiken indien er nog facturen openstaan bij de Fotograaf.

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, dan zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente- en incassokosten verschuldigd. Alle kosten die de Fotograaf maakt ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Indien de Fotograaf meer kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan zal de Fotograaf dit doorberekenen aan de Opdrachtgever.

 

Artikel 9. Annulering

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotograaf nadat de Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, alle werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat de factuur betaald is.

Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de Opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, is de Fotograaf gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden. 

Bij ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever brengt de Fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. 

In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor de Fotograaf niet mogelijk is de Opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de Fotograaf in overleg met Opdrachtgever een andere datum overeenkomen. 

Annulering van de Opdracht door Opdrachtgever kan alleen schriftelijk of per e-mail en dient minimaal twee weken voor de overeengekomen datum te gebeuren. Daarna wordt 50% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening gebracht. 

 

Artikel 10. Klachten

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen de factuur dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 7 dagen na het ontvangen van het geleverde werk/de factuur schriftelijk aan de Fotograaf kenbaar gemaakt te worden. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Er kan geen beroep op de Fotograaf worden gedaan betreffende klachten van foto afdrukken als de Opdrachtgever zelf afdrukken maakt. 

Ingediende klachten en of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 11. Auteursrecht

Het auteursrecht, alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde werken berust bij de Fotograaf.

Fotograaf houdt zich het recht voor het werk te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen en drukwerk.

Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen het gebruik van het werk dan dient de Opdrachtgever dit voor Opdracht schriftelijk te melden aan de Fotograaf. Werk waarbij de (hoofd)persoon redelijkerwijs onherkenbaar is, of beelden die niet-identificeerbaar zijn vallen buiten een eventuele regeling.

Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten huiselijke kring.

Opdrachtgever die tevens consument is, mag slechts foto’s delen met duidelijk waarneembare naamsvermelding van de Fotograaf. Foto’s mogen nadrukkelijk enkel in oorspronkelijke vorm, zonder enige vorm van nabewerking, gepubliceerd worden.

Opdrachtgever is niet gerechtigd foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden te gebruiken, in te zenden voor wedstrijden, te publiceren in kranten, tijdschriften en commerciële websites, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf. 

Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

Elk gebruik van een werk van de Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, rekent Fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, te vergoeding van de geleden schade. 

Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotograaf.

 

Artikel 12. Portretrecht

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, sociale media, drukwerk en deelname aan wedstrijden, tenzij Opdrachtgever schriftelijk bezwaar maakt.

Fotograaf mag portretten van Opdrachtgever, zonder nadere toestemming inzenden voor wedstrijden en (online) publicaties.

Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de Overeenkomst bij Fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 13. Privacy

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben Opdrachtgevers het recht op inzage, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens. Zij kunnen dit recht uitoefenen door een schriftelijk verzoek daartoe te richten aan Stories of life photography middels carolien@stolph.nl. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring. Deze is te vinden op www.stolph.nl en/of schriftelijk aan te vragen via carolien@stolph.nl. 

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotograaf of diens vertegenwoordigers.

Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotograaf geleverd zijn. 

De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.